Dacă sunteți victima unei agresiuni sau violente din partea sotului/sotiei, trebuie să știți ce trebuie să faceți

Dacă sunteți victima unei agresiuni sau violente din partea sotului/sotiei, trebuie să știți ce trebuie să faceți

Dacă sunteți victima unei agresiuni sau violente din partea sotului/sotiei, trebuie să știți ce trebuie să faceți 318 159 Tudor Barău

Ordinul de protecție

Potrivit Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violențe domestice, persoana a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei poate solicita instanței ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri:

 1. evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
 2. reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor, în locuința familiei;
 3. limitarea dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
 4. cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia și, după caz, a copiilor, într-un centru de asistență;
 5. obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
 6. interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
 7. obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere;
 8. interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima;
 9. obligarea agresorului de a preda poliției armele deținute;
 10. încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.
 11.  Instanța poate dispune și obligarea agresorului să urmeze un curs de consiliere psihologică sau psihoterapie, obligarea agresorului de a se prezenta periodic, la un interval de timp stabilit de instanță potrivit împrejurărilor, la secția de poliție competentă cu supravegherea respectării ordinului de protecție;verificări periodice și/sau spontane privind locul în care se află agresorul.Durata măsurilor dispuse prin ordinul de protecție se stabilește de judecător, fără a putea depăși 6 luni de la data emiterii ordinului. Soluționarea cererilor nu poate depăși un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Organele de poliție au îndatorirea să supravegheze modul în care se respectă hotărârea judecătorească prin care s-a dispus ordinul de protecție și să sesizeze organul de urmărire penală în caz de sustragere de la executare.
 12. Cererea  este de competența judecătoriei de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima agresiunii.
 13. Hotărârea va cuprinde și mențiunea că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție constituie infracțiune.
 14. obligarea agresorului de a da informații organului de poliție cu privire la noua locuință, în cazul în care prin ordin s-a dispus evacuarea lui din locuința familiei.
 15. În cazul în care agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea acestuia într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri. Mai mult, instanța poate dispune luarea unei măsuri de control al respectării ordinului de protecție și pentru prevenirea încălcării acestuia.
 16. Prin aceeași hotărâre, instanța poate dispune suportarea de către agresor a chiriei și/sau a întreținerii pentru locuința temporară unde victima, copiii minori sau alți membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilității de a rămâne în locuința familială.

Avocat Tudor Barău